About Us

About Us

 
Yes Ross Sutherland is a non-partisan, grassroots group and part of the wider YES community. We support the aim of an Independent Scotland through ongoing events and campaigns.
Please contact us for more information or join us to get involved yourself.
 
 
 
’S e buidheann sluaigh, gun cheangal pàrtaidh ach an lùib na coimhearsnachd mhòir YES,  a th’ ann an Yes Ros Cataibh. Bidh sinn a’ cumail taic ri Alba Neo-eisimeileach tro thachartasan is iomairtean.
Nach cuir sibh fios thugainn airson fiosrachadh no a dhol an sàs ann.